Regulamin Plebiscytu „SuperRadny’2013 Poznania i 19 okolicznych gmin”


Regulamin Plebiscytu „SuperRadny’2013 Poznania i 19 okolicznych gmin”

 • §1.          Postanowienia ogólne.
 1. Plebiscyt „SuperRadny 2013 Poznania i 19 okolicznych gmin” (zwany dalej „Plebiscytem”) jest organizowany przez Gazetę „Nasz Głos Poznański” (zwaną dalej „Gazetą”) z siedzibą w Wielkiejwsi 84 przy ul. Smugi 84, 64-320 Buk  (zwaną dalej „Siedzibą”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundatorem nagród w Plebiscycie jest Gazeta i Hotel Remes Sport & SPA .
 3. W plebiscycie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Gazety, pracowników i współpracowników Bild Presse Polska, a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Plebiscytu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Plebiscycie zwane będą dalej „Uczestnikami”.
 • §2.         Czas trwania Plebiscytu.

1.  Plebiscyt podzielony jest na dwa etapy, wskazane poniżej.

2.  Etap pierwszy głosowania na wszystkich  Kandydatów, których lista opublikowana została w Gazecie i na witrynie www.naszglospoznanski.pl , rozpoczyna się 16 września 2013 roku o godzinie 00 i trwa do 10 października 2013 roku do godziny 23.59. W tym etapie wyłonionych zostanie pięciu finalistów z największą liczbą głosów-smsów.  Publikacja wyników po pierwszym etapie nastąpi 11 października na portalu www.naszglospoznanski.pl i 14 października w wydaniu papierowym Gazety.

3.  Etap drugi – głosowanie na pięciu finalistów wyłonionych w pierwszym etapie trwa od 11 października 2013 roku od godziny 12 do 20 października do godz. 23.59.  Laureatem Plebiscytu zostaje Kandydat, który zdobył najwięcej głosów oddanych w formie SMS. Aktualne informacje o zdobytych przez Kandydatów głosach podawane są w formie wykresów na stronie www.naszglospoznanski.pl .

4.  Publikacja wyników końcowych i ogłoszenie Laureata nastąpi na portalu www.naszglospoznanski.pl 21 października 2013 roku, a także w listopadowym wydaniu Gazety.

 • §3.         Warunki uczestnictwa i przebieg Plebiscytu.
 1. Uczestnik oddaje głos w Plebiscycie poprzez wysłanie pod numer podany  w Gazecie wiadomości SMS (dalej „SMS”), w treści której wpisze podane w Gazecie słowo kluczowe i   opcję przewidzianą dla swojego kandydata. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia.
 2. Aby zagłosować w plebiscycie należy na numer 71051 wysłać SMS o treści NGP.X (w miejsce X należy wpisać numer kandydata). Koszt jednego SMS-a 1 zł + VAT – jest niezależny od operatora sieci telefonii komórkowej.  Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Plebiscycie.
 3. Głosy są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru Wiadomości SMS, mierzony według zegara Gazety.
 4. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w Plebiscycie.
 • §4.         Postanowienia końcowe.
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Plebiscytu jest Gazeta. Uczestnik Plebiscytu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji Plebiscytu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Plebiscytu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Plebiscycie.
 2. Wszelkie reklamacje w związku z Plebiscytem należy zgłaszać do Gazety na jej adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Plebiscycie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
 3.  Gazeta nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Głosy  SMS-owe nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Plebiscytu.
 4. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu. Upusty cenowe  dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.
 5. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Plebiscytu i wyraża zgodę na jego treść.
 6. Regulamin Plebiscytu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Gazety oraz na jego witrynie www.naszglospoznanski.pl .
 7. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
 8. Gazeta zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu i treści Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.

Dodaj komentarz