Wszystko, co trzeba wiedzieć o rekrutacji do gimnazjum


Rozpoczyna się nabór wstępny do klas artystycznych, sportowych i językowych w poznańskich gimnazjach. Właściwa rekrutacja rozpocznie się na początku marca. Jak przebiega cały proces i gdzie szukać informacji na temat naboru oraz oferty edukacyjnej placówek?

Proces rekrutacyjny do gimnazjum przebiega w Poznaniu dwufazowo – jako nabór wstępny i właściwy. Szkoły z klasami alternatywnymi (dwujęzycznymi, sportowymi i artystycznymi) rozpoczynają nabór jako pierwsze, dlatego warto monitorować strony internetowe wybranych placówek, gdzie powinny znaleźć się ustalone przez szkołę daty i wymagane dokumenty. – W przypadku takich klas są inne zasady naboru. Szkoła, oprócz kryteriów ogólnych, przeprowadzi przesłuchania lub testy kwalifikujące, które odbędą się między 4 a 22 marca 2013 – informuje Iwona Kobyłka, inspektor z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Może zaistnieć też potrzeba przygotowania dodatkowych dokumentów, np. zaświadczenia lekarskiego w przypadku składania podania do klasy sportowej.

Niezbędne dokumenty

Nabór właściwy rozpoczyna się po zakończeniu rekrutacji wstępnej do klas alternatywnych. W tym roku odbędzie się on między 3 a 12 kwietnia. Uczniowie, którzy nie dostali się do gimnazjum z naboru wstępnego, muszą ponownie złożyć dokumenty.

– Uczeń bez względu na to, czy przystępuje do naboru wstępnego czy właściwego, do gimnazjum obwodowego czy pozaobwodowego, zobligowany jest do złożenia: formularza zgłoszenia do gimnazjum, który pobrać może w swojej szkole podstawowej, w gimnazjum obwodowym lub na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania, oryginału świadectwa ukończenia piątej klasy oraz dokumentu potwierdzającego oceny klasyfikujące z półrocza lub drugiego semestru klasy szóstej– przypomina Iwona Kobyłka z Wydziału Oświaty.

W rejonie muszą przyjąć

Do gimnazjum rejonowego uczniowie zamieszkali w obwodzie danej szkoły dostają się automatycznie po złożeniu odpowiedniej dokumentacji. Warto sprawdzić, np. w biuletynie informacji publicznej UMP, która ze szkół jest obecnie gimnazjum rejonowym, ponieważ granice obwodów w Poznaniu w ubiegłym roku uległy drobnym zmianom.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej można wybrać gimnazjum inne niż obwodowe. Należy pamiętać, że jeżeli o miejsce w placówce ubiega się wielu uczniów, to szkoła nie ma obowiązku przyjąć wszystkich zainteresowanych spoza obwodu.

– Do wyczerpania wolnych miejsc uczniowie spoza rejonu będą przyjmowani zgodnie z liczbą otrzymanych punktów – wyjaśnia Kamila Hnatyk, dyrektor Gimnazjum nr 51 na poznańskim Łazarzu. – Szkoła bierze pod uwagę wyniki uzyskane na świadectwie z piątej klasy szkoły podstawowej, czyli: oceny z 5 przedmiotów – języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, języka obcego; ocenę z zachowania, średnią z 5 podstawowych przedmiotów z pierwszego półrocza klasy szóstej oraz przyznaje dodatkowe punkty za świadectwo z wyróżnieniem – mówi Kamila Hnatyk. Z kolei Iwona Kobyłka z Urzędu Miasta dodaje: – Przyjęcie poza obwodem może nastąpić tylko w przypadku, gdy dane gimnazjum dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. Ubiegający się o przyjęcie do szkoły uczniowie spoza obwodu powinni mieć przynajmniej ocenę dobrą z zachowania.

Można elektronicznie

Podania o przyjęcie do gimnazjum nie trzeba składać osobiście. W Poznaniu nabór do gimnazjum jest wspomagany przez system elektroniczny dostępny na stronie www.nabor.poznan.pcss.pl. W przypadku rekrutacji elektronicznej, uczniowi zostaje nadany numer identyfikacyjny, dzięki któremu może śledzić wyniki rekrutacji w sieci.

Pierwsze listy z wynikami rekrutacji gimnazja wywieszą 26 kwietnia 2013 o godzinie 12. Jeżeli uczeń nie znajdzie się na liście, powinien jak najszybciej złożyć dokumenty do gimnazjum obwodowego lub innej szkoły po upewnieniu się, że są w niej jeszcze wolne miejsca. Taką informację można uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z sekretariatem wybranej placówki. – Po zakończeniu roku szkolnego, uczeń powinien dostarczyć do właściwego gimnazjum, które go przyjęło, oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej. Z tymi uczniami, którzy doniosą dokumenty, na pewno zobaczymy się we wrześniu, gdy rozpocznie się nowy rok szkolny – dodaje Kamila Hnatyk z Gimnazjum nr 51 w Poznaniu.

Aby proces rekrutacji przebiegł sprawnie i pomyślnie, warto dokładnie zapoznać się z obowiązującymi zasadami i przestrzegać ustalonych terminów. Pomocne informacje na temat naboru i oferty edukacyjnej szkół można znaleźć na stronach internetowych gimnazjów i Urzędu Miasta Poznania w zakładce oświata lub na stronie naboru elektronicznego.

Apla:

Nabór do gimnazjum odbywa się w dwóch etapach:

– nabór wstępny do klas sportowych, artystycznych i dwujęzycznych

– nabór właściwy (zasadniczy)

 

Ważne daty:

25.02 – 08.03.2013  – nabór wstępny, w czasie którego należy złożyć odpowiednie dokumenty do klas alternatywnych, czyli sportowych, artystycznych i dwujęzycznych

04-22.03.2013 – egzaminy sprawnościowe i przesłuchania do klas sportowych i artystycznych

21.03.2013 godz. 12.00 – test predyspozycji językowych dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych

27.03.2013 godz. 15.00 – ogłoszenie list przyjętych uczniów do oddziałów sportowych, artystycznych i dwujęzycznych

03-12.04.2013 – nabór właściwy, w czasie którego należy złożyć dokumenty do gimnazjum obwodowego lub pozaobwodowego

26.04.2013 godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych uczniów do gimnazjów obwodowych i pozaobwodowych

02.07.2013 – ostateczny termin składania świadectw i zaświadczeń z OKE w gimnazjum, do którego uczeń został przyjęty

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:

•             wniosek o przyjęcie do gimnazjum,

•             oryginał świadectwa ukończenia piątej klasy,

•             dokument potwierdzający oceny klasyfikujące z półrocza lub drugiego semestru klasy szóstej,

•             dodatkowe dokumenty w przypadku klas alternatywnych.

Po zakończeniu roku szkolnego do 2 lipca 2013 należy donieść:

•             oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

•             zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej.

 

 

 

Dodaj komentarz