Wójt Jan Broda z wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok


Budżet Gminy Komorniki na rok 2021 kształtował się na poziomie: 238.556.48,56 zł po stronie dochodów i 243.487.931,56 zł po stronie wydatków. Radni zmieniali budżet 12 razy.
Suma dochodów do budżetu gminy Komorniki wyniosła w 2021 roku 261.825.799,35 zł, (109,75% planu), co daje 8.700 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 16% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów pochodziła z podatku od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek (54.1%). Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 2,3 tys. zł na mieszkańca, natomiast dochód z podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 353 zł na mieszkańca.
Wpływy z podatku PIT wyniosły 68.607.747,00 – o 9,5 mln zł więcej niż w 2020r., a z podatku CIT 16.967.141,32 zł – o 5,8 mln zł więcej niż w 2020 r. Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 r. wyniosły:
od osób fizycznych: 7.964.153,74 zł (↑ 1,12%)
od osób prawnych: 33.521.031,12 zł (↑ 1,15%).
Wydatki z budżetu gminy zrealizowano na poziomie 224.390.104,34 zł, co daje 7.461 zł na jednego mieszkańca (92,16% planu).
Największa część budżetu gminy Komorniki – 41.8% została przeznaczona na oświatę i wychowanie – Łącznie 98.607.617,66 zł, w tym:
szkoły podstawowe (wydatki bieżące i inwestycyjne) – 58.114.403,84 zł
świetlice szkolne – 2.715.062,39 zł – 2.883.922,01 zł
przedszkola – 34.019.067,13 zł.
Na wydatki majątkowe w 2021 r. gmina przeznaczyła w ubiegłym roku 39.164.158,07, tj. 17,45% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 83,32% planu rocznego.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 5.660.078,45 zł.

W porównaniu ze stawkami ustalonymi przez Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2021 r. w gminie Komorniki wynosiły 4.115.658,66 zł (to prawie o 50% więcej niż w 2020 r.).

Za udzieleniem wójtowi absolutorium głosowało 13 radnych, 7 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Wójt i przewodniczący Rady Gminy złożyli podziękowania Małgorzacie Pinczak, skarbnikowi obecnie już na emeryturze, która opracowała ubiegłoroczny budżet i czuwała nad jego wykonaniem oraz obecnej skarbnik – Magdalenie Surdyk.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz