Poznańska uchwała krajobrazowa przyjęta


– Uchwała jest dokumentem kompleksowym – zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące sytuowania reklam, małej architektury i ogrodzeń na terenie całego miasta. Jednak żeby była efektywnym narzędziem walki z chaosem reklamowym, przyjęto rozwiązanie, że okresy dostosowawcze nie będą miały zastosowania do tablic i urządzeń powstałych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Oznacza to, że obiekty, które nie wypełniają zasad i warunków przyjętych w dokumencie, natychmiast po wejściu w jego życie będą musiały zostać dostosowane do wyznaczonych uchwałą standardów – mówi Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania.

Egzekwowaniem zapisów uchwały krajobrazowej będzie zajmował się specjalnie powołany do tego celu zespół w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Do jego zadań należy kontrola zgodności usytuowania tablic i urządzeń reklamowych z zapisami uchwały oraz wydawanie decyzji administracyjnych, w tym nakładających kary finansowe na podmioty instalujące nośniki niezgodne z uchwałą.

Kary, o których mowa, reguluje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Są to kary biegnące, tzn. są wymierzane za każdy dzień, w którym reklamy są niezgodne z zapisami uchwały. Mogą być zatem dotkliwe i wysokie. Stanowią dodatkowe narzędzie oddziałujące na podmioty odpowiedzialne za usytuowanie urządzeń reklamowych.

Na stronie www.poznan.pl/krajobrazowa na bieżąco aktualizowane są także informacje przybliżające mieszkańcom i przedsiębiorcom w przystępny sposób zapisy przyjętego we wtorek dokumentu. Ponadto niebawem w aplikacji Smart City powstanie także nowa usługa, która umożliwiająca poznaniakom zgłaszanie nośników reklamowych wymagających weryfikacji pod kątem zgodności z zapisami uchwały krajobrazowej.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz