Płatności bez faktur i konsekwencji


Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje, że rozesłał do właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklaracje pisma z terminarzem płatności oraz numerem subkonta, na które należy ich dokonywać. Jednak z przyczyn technicznych, niezależnych od Związku, pisma do niektórych adresatów docierają dopiero w tych dniach.

Wyznaczony uchwałą Zgromadzenia ZM GOAP termin dokonania pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa 15 sierpnia, ponieważ jest to święto, z mocy prawa termin zostaje przesunięty na kolejny dzień, czyli 16 sierpnia. Uwzględniając jednak możliwe opóźnienia w otrzymaniu pism z numerem subkonta informujemy, że bez zagrożenia konsekwencjami opłaty można wnosić też w kolejnych dniach. Prosimy by dokonać ich co najmniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.
Przypominamy, że opłaty należy uiszczać co dwa miesiące. Podajemy tegoroczne terminy płatności za: lipiec i sierpień – do 15 sierpnia; wrzesień i październik – do 15 października oraz listopad i grudzień – do 15 grudnia. Określoną w deklaracjach kwotę należy więc pomnożyć razy dwa i wpłacić na otrzymany w liście numer subkonta. Szczegółowe informacje o stawkach opłat znajdują się na stronie internetowej www.goap.org.pl. Płatności można dokonywać w placówkach pocztowych i bankowych oraz poprzez internet. UWAGA – wpłaty nie są przyjmowane w Biurze Obsługi Klienta przy ul. św. Michała 43 w Poznaniu ani w delegaturach ZM GOAP.
Pragniemy przeprosić Państwa za niedogodności, wynikłe także przy rozsyłaniu do ok. 80 tys. odbiorców materiałów informacyjnych. Podany w rozesłanych pismach numer telefonu, na który można dzwonić w sprawach płatności jest niewłaściwy. Z przyczyn technicznych jego uruchomienie okazało się niemożliwe. Do niektórych właścicieli nieruchomości dotarły także wygenerowane z systemu bankowego sms-y przypominające o terminie płatności. Wobec zaistniałych komplikacji technicznych, opóźnień oraz sygnałów o nie wywiązywaniu się firm odbierających odpady z obowiązków, przypominanie w ten sposób mieszkańcom o konieczności uiszczenia opłaty jest niewłaściwe.
Przepraszamy i prosimy w sprawach związanych z płatnościami kontaktować się z nami poprzez telefon 61 624 22 22. Zachęcamy do korzystania z naszej strony internetowej i przekazywania pytań drogą elektroniczną platnosci@goap.org.pl.

Zarazem prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość, gdyż zainteresowanie kwestiami płatności oraz odbioru odpadów jest w tych dniach bardzo duże, natomiast możliwości kadrowe i techniczne Związku ograniczone. Dokładamy starań by sprostać oczekiwaniom mieszkańców i zapewnić sprawne funkcjonowanie nowego systemu gospodarowania odpadami.

Wyjaśniamy, że ZM GOAP nie wystawia faktur z tytułu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 15 pkt. 6 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” nie jest podatnikiem VAT, nie jest więc zobowiązany do wystawienia faktur VAT. Podstawę do rozliczenia kosztów przez przedsiębiorców stanowi oryginał dowodu wpłaty i kopia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami lub wydana przez ZM GOAP decyzja administracyjna o jej nałożeniu.
Zgodnie z art. 5 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – dochodami publicznymi są daniny publiczne, do których zalicza się opłaty, których obowiązek ponoszenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wynika z odrębnych ustaw. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której obowiązek uiszczenia wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zaliczana jest do kategorii danin publicznych. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do jej wniesienia w terminie. Obowiązek dokonania opłaty jest bezwzględny i bezwarunkowy.
Oznacza to, że należy ją wnieść w wyznaczonym terminie, mimo zastrzeżeń do wykonania zadań przez firmy odbierające odpady. Opłatę trzeba więc uiścić, natomiast reklamacje dotyczące jakości i terminowości obsługi należy przekazać do ZM GOAP, który po rozpatrzeniu sprawy podejmie decyzje o zasadności i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

___________________________
Walerian Ignasiak
Rzecznik Prasowy

Dodaj komentarz