Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym – droga usłana cierniami?


Każdy z nas niemal codziennie narażony jest na uczestnictwo w zdarzeniu drogowym. Niegroźne kolizje kończą się jedynie na drobnych uszkodzeniach pojazdu, poważne wypadki mogą mieć bardzo poważne konsekwencje dla naszego zdrowia, a nawet życia. Ogólna zasada prawa cywilnego wskazuje, że poszkodowany ma prawo do odszkodowania w takiej wysokości, aby w pełni została zrekompensowana poniesiona szkoda. W rzeczywistości odzyskanie należnego odszkodowania nie jest proste, może trwać nawet kilka lat i być źródłem dodatkowego stresu.

Każdy, kto uczestniczył w wypadku drogowym, choćby niewielkiej kolizji drogowej wie, jak stresujące jest to zdarzenie. Uczestnik wypadku jest zdenerwowany, zdezorientowany, często nie myśli racjonalnie. Tymczasem już pierwsze chwile po wypadku mogą mieć istotne znaczenie w dalszym postępowaniu o uzyskanie odszkodowania za wypadek.

Jeżeli stan zdrowia poszkodowanego na to pozwala, powinien jak najdokładniej zebrać dowody z miejsca zdarzenia. W tym celu poszkodowany może wykonać zdjęcia uszkodzeń pojazdów, wykonać film z miejsca zdarzenia. Dobrze jest zebrać dane osobowe świadków wypadku, sprawdzić czy  miejsce wypadku jest objęte monitoringiem wizyjnym.

Wezwij policję na miejsce wypadku

Jeżeli sprawca wypadku przyznaje się do spowodowania kolizji, może on zaproponować podpisanie oświadczenie o sprawstwie wypadku. Często kierowcy posiadają druki oświadczeń, które można wypełnić na miejscu zdarzenia. Należy jednak pamiętać, że sprawca wypadku może zmienić swoje oświadczenie w przedmiocie sprawstwa i odwołać złożone oświadczenie o przyznaniu się do spowodowania kolizji drogowej. W takim wypadku poszkodowany będzie miał utrudnioną drogę w uzyskaniu jakiegokolwiek odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Może nawet okazać się, że poszkodowany będzie musiał w procesie cywilnym udowadniać sprawstwo wypadku osoby trzeciej.

Prawo poszkodowanego do odszkodowania i zadośćuczynienia

Jeżeli poniosłeś szkodę w wypadku komunikacyjnym możesz uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę.

Odszkodowanie jest to rekompensata za wszelkie straty materialne związane z uczestnictwem w wypadku. Jeżeli w wypadku komunikacyjnym doznałeś uszkodzenia ciała to wówczas odszkodowanie obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Są to koszty wizyt lekarskich, zabiegów lekarskich i fizjoterapeutycznych, rehabilitacji, koszty dojazdów do placówek służby zdrowia, koszty opatrunków, sprzętu rehabilitacyjnego, lekarstw, koszt opieki osób trzecich. Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym możesz także uzyskać za zniszczone w wypadku przedmioty, na przykład telefon komórkowy czy zniszczony ubiór.

Jeżeli wskutek wypadku komunikacyjnego stałeś się osobą niepełnosprawna i nie możesz już wykonywać dotychczasowego zawodu, zobowiązany do naprawienia szkody powinien na Twoje żądanie wyłożyć sumę potrzebną na koszty przygotowania Cię do innego zawodu, jak również opłacić z góry wszelkie poniesione przez Ciebie koszty.

Jeżeli utraciłeś całkowicie lub częściowo zdolności do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się Twoje potrzeby lub zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość możesz starać się o rentę, która ma na celu pomóc Ci w kompensacji utraty innych korzyści majątkowych, jakie mógłbyś osiągnąć przy pełnej sprawności organizmu. Nie mówimy to o typowej rencie z ZUS, ale o rencie wypłacanej z polisy OC ubezpieczenia posiadacza pojazdu mechanicznego.

Z kolei zadośćuczynienie to jest to roszczenie, które przysługuje Ci za doznaną wskutek wypadku komunikacyjnego krzywdę, która  jest  szkodą niemajątkowa i utożsamia się z ujemnymi przeżyciami w sferze psychicznej i fizycznej takiej jak ból, cierpienie, stres pourazowy, zmiana dotychczasowego trybu życia.

Nie bądź skromny – żądaj wysokiego odszkodowania

Już w pierwszym piśmie zgłaszającym roszczenia odszkodowawcze, poszkodowany powinien wskazać wysokość roszczeń. Nie należy kwot miarkować o pomniejszać. Wręcz przeciwnie, kwoty te powinny być realne, ale jednocześnie maksymalnie wysokie. Tylko jeżeli zgłosić konkretne roszczenie finansowe co do kwot, w późniejszym etapie dochodzenia odszkodowania będziesz mógł skutecznie wyegzekwować od ubezpieczyciela odsetki za opóźnienie w wypłacie odszkodowania.

Odsetki za opóźnienie ubezpieczyciela – od kiedy je liczyć

Jeżeli skonkretyzujesz kwotowo roszczenie odszkodowawcze, to będziesz mógł żądać odsetek ustawowych za opóźnienie w wypłacie odszkodowania liczonych już od 31 dni od zgłoszenia szkody. Kwota odsetek za opóźnienie w zapłacie odszkodowania może w niektórych przypadkach sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych!

Wysokie odszkodowanie za wypadek z pomocą kancelarii 

Uzyskanie pełnej kompensacji poniesionej przez nas szkody może być długotrwałe oraz wymagać podjęcia licznych czynności procesowych dlatego tak ważne jest aby skontaktować się z profesjonalną  kancelarią odszkodowawczą. Wysoki poziom profesjonalizmu i wąska specjalizacja prawnika od odszkodowań może być gwarancją uzyskania najwyższego odszkodowania za wypadek. Reasumując, kancelaria odszkodowawcza KDRO jest dobrym wyborem dla poszkodowanego, chcącego uzyskać godne odszkodowanie po wypadku.

Dodaj komentarz