Kontrole w zakładach pracy


Pracownicy Oddziału Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Poznaniu w 2012 r. przeprowadzili 2 338 kontroli  sanitarnych w 1 539 zakładach pracy.

 

Kontrolujący szczególną uwagę zwrócili na warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, występowanie czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia na stanowiskach pracy oraz stan sanitarny zaplecza socjalnego. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 121 decyzji administracyjnych z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego.

 Kontrole wykazały, że 5 688 pracowników było narażonych na hałas, 140 osób na czynniki chemiczne a 89 osób na pyły przemysłowe. Prowadzono wzmożony nadzór  nad zakładami, w  których stwierdzono dużą liczbę chorób zawodowych oraz charakteryzujących się szkodliwymi warunkami  pracy. Inspektorzy sanitarni dokonali także kontroli i oceny narażenia pracowników warsztatów samochodowych i zakładów poligraficznych  oraz osób mających kontakt z azbestem.

Stwierdzone w zakładach pracy nieprawidłowości najczęściej dotyczyły  niebezpiecznych  substancji i mieszanin chemicznych. W związku  z tym wydano 51 decyzji administracyjnych, 35 decyzji nakazujących wykonanie pomiarów środowiskowych oraz 18 decyzji dotyczących dokonanie oceny ryzyka zawodowego. Pracodawcy zostali zobowiązani do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy m.in. przez stosowanie atestowanych ochron indywidualnych oraz skrócenie czasu pracy

W 2012 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu wydał 52 decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej. Najczęściej były to schorzenia narządu głosu – 27, uszkodzeń słuchu – 6 oraz  chorób skóry – 5.

Dodaj komentarz