JESSICA wspiera inwestycje w Wielkopolsce


Już za około półtora roku mieszkańcy Poznania, Kórnika oraz Pleszewa cieszyć się będą z nowych inwestycji, zrealizowanych na terenie wielkopolskich miast przy wsparciu inicjatywy JESSICA, wdrażanej ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Celem tych inwestycji jest:

Budowa parkingu i budynku usługowo – biurowego w lokalizacji przy ul. Za Bramką w Poznaniu – Inwestor: Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. (WCWI Sp. z o.o.), będące w 100% własnością Miasta Poznań. Inwestycja ta nie tylko poprawi sytuację parkingową w centrum miasta, ale także pozwoli nadać nowe funkcje temu miejscu wpływając na poprawę jego atrakcyjności. Łączny koszt brutto tego przedsięwzięcia wynosi 70,6 mln zł, w tym udział pożyczki JESSICA 37,5 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1,12% w skali roku;
Rewitalizacja płyty rynku w Kórniku – Inwestor: Gmina Kórnik. Rewitalizacja rynku w Kórniku to przedsięwzięcie realizowane na obszarze ok. 17 tys. m2. W ramach projektu nastąpi nie tylko poprawa wizerunku miasta i jego walorów estetycznych, ale także min.: wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, montaż nowego oświetlenia, modernizacja infrastruktury drogowej. Koszt brutto przedsięwzięcia wynosi 10,4 mln zł, w tym udział pożyczki JESSICA 8,4 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1%;

hala sportowa

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie – Inwestor: Sport Pleszew Sp. z o.o., spółka komunalna będąca własnością Gminy i Miasta Pleszew. W ramach inwestycji powstanie wielofunkcyjna hala sportowa z pełną infrastrukturą udostępnianą na potrzeby mieszkańców Gminy. Kompleks będzie częścią nowoczesnego zespołu obiektów oświatowo – sportowych w Pleszewie. Całkowity koszt brutto inwestycji wynosi 10,1 mln zł, w tym udział pożyczki 8,2 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1%.
Umowy w sprawie udzielenia niskooprocentowanych pożyczek na realizację wymienionych wyżej inwestycji podpiszą 29 sierpnia br.: Prezes Zarządu BGK, Dariusz Kacprzyk, a ze strony Inwestorów odpowiednio: Grzegorz Michalski, Prezes Zarządu WCWI i Robert Kij, Wiceprezes Zarządu WCWI, Jerzy Lechnerowski, Burmistrz Gminy Kórnik i Katarzyna Szamałek, Skarbnik Gminy Kórnik, Eugeniusz Małecki, Prezes Zarządu Sport Pleszew Sp. z o.o.

JESSICA (z ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to inicjatywa, której celem jest rewitalizacja miast i realizacja innych projektów miejskich. Jest to instrument zwrotnego finansowania (np. w formie pożyczki), co wyróżnia JESSICA od systemu dotacyjnego. Po zakończeniu inwestycji beneficjent rozpoczyna spłatę pożyczki, co umożliwia finansowanie z tych środków kolejnych, ważnych dla rozwoju miast projektów. Mechanizm finansowy JESSICA polega na przekazaniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego działający jako Instytucja Zarządzająca WRPO części środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszowi Powierniczemu – Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, a następnie dofinansowaniu z tego źródła Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM). To właśnie do zadań FROM-u należy inwestowanie przekazanych środków bezpośrednio w projekty miejskie, poprzez zwrotne instrumenty finansowe, np. pożyczki – udzielane na preferencyjnych warunkach.
Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy JESSICA pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) w województwach: pomorskim, wielkopolskim oraz w mazowieckim. Działając jako FROM, Bank oferuje preferencyjne wsparcie finansowe inwestorom realizującym projekty miejskie. Zgodnie z założeniami Inicjatywy JESSICA, finansowane projekty mają łączyć w swej istocie aspekt komercyjny (umożliwiający spłatę pożyczki) z elementami społecznymi, pożądanymi z punktu widzenia lokalnej społeczności (np. realizacja inwestycji pozwoli zapobiec degradacji danego obszaru).

Inicjatywa JESSICA w Wielkopolsce
Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniąc rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich, wdraża Inicjatywę JESSICA w Województwie Wielkopolskim. Bank zarządza w tym regionie kwotą ok. 315 mln zł, która przeznaczona jest na finansowanie projektów miejskich w formie niskooprocentowanych pożyczek (nawet do 0,5% rocznie), z długim okresem spłaty (do 20 lat), karencją w spłacie kapitału do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu oraz bez jakichkolwiek opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki. Przedmiotem inwestycji finansowanych ze środków JESSICA mogą być projektu z zakresu szeroko rozumianej rewitalizacji obszarów dysfunkcyjnych ujętych w Lokalnych Programach Rewitalizacji oraz inwestycje w instytucje otoczenia biznesu.

W chwili obecnej wartość przyjętych przez BGK wniosków o pożyczkę przekracza znacznie wartość dostępnych środków JESSICA. Pierwszeństwo w ocenie mają te projekty, których stan zaawansowania formalno – prawnego umożliwia szybkie rozpoczęcie inwestycji.

Trzy projekty zlokalizowane w Poznaniu, Kórniku i Pleszewie dołączą do 18 innych, które uzyskały już wsparcie finansowe w ramach inicjatywy JESSICA, co umożliwiło przyznanie pożyczek na ponad 250 mln zł.

Dodaj komentarz