Gospodarka odpadami – dowiedz się czemu służy


Gdyby zapytać przeciętnego wytwórcę odpadów komunalnych czym jest gospodarka odpadami, zapewne odpowie, że jest to odpowiednie segregowanie śmieci, a następnie umieszczanie posegregowanych odpadów w koszu, który odpowiada danemu surowcowi. Oczywiście, jest w tym sporo racji, segregacja śmieci jest obowiązkowa, niemniej wszystko to nie wyczerpuje całej definicji gospodarki odpadami. Czym jest zatem gospodarka odpadami i czemu służy?

Gospodarowanie odpadami wg Ustawy

Gospodarowanie odpadami definiuje Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Według Ustawy o odpadach, gospodarowaniem odpadami jest nie tylko ich zbieranie, czyli nie tylko umieszczenie w odpowiednim miejscu (koszu na śmieci) po wytworzeniu odpadów, ale też ich późniejszy transport, przetwarzanie i nadzór nad tym przetwarzaniem, unieszkodliwianie odpadów, a nawet sprzedaż odpadów. Definicja wiec nie ogranicza się jedynie do umieszczenia śmieci w koszu, ale obejmuje wszystko, co związane z ich przetransportowaniem na miejsce zrzutu, działaniami w sortowni śmieci oraz wszystkimi etapami recyklingu, czyli oczyszczaniem, przetwarzaniem na surowce, a jeśli opadów nie można zrecyklingować, np. w przypadku odpadów niebezpiecznych – unieszkodliwianie.

Co daje odpowiednie gospodarowanie odpadami?

Do wczesnych lat dwutysięcznych brak obowiązkowej segregacji śmieci oraz w niewielkim stopniu rozwinięty recykling sprawiały, że gospodarowanie śmieciami ograniczało się do ich transportu na wysypisko i składowanie ich na nim. O recyklingu mówiło się niewiele, gdyż nie było wówczas aż tak rozwiniętych jak dziś metod i narzędzi umożliwiających odzyskiwanie surowców wtórnych na masową skalę. Wywóz śmieci komunalnych czy wywóz gruzu na wysypisko pozwalał na ich bezpieczne składowanie, ale nie umożliwiał podarowania odpadom drugiego życia w takim stopniu, w jakim dzieje się to dzisiaj. Dzięki temu, że przetwarzamy na surowce wtórne kilkadziesiąt procent odpadów, które wytwarzamy, po pierwsze ograniczamy ilość śmieci na wysypiskach. Zamiast piętrzącego się plastiku, papieru, szkła itd, możemy przerabiać te surowce i wytwarzać z nich nowe przedmioty. Po drugie zaś, ograniczmy dzięki temu produkcję surowca od podstaw, co również ma znaczenia ekologiczne.

Na co przydaje się gruz?

Gospodarowanie odpadami nie dotyczy oczywiście tylko odpadów bytowych. Gruz po budowie czy remoncie również podlega takiemu gospodarowaniu, z tą tylko różnica, że na samym początku tego procesu trafia on nie do pojemników przeznaczonych na jedną z pięciu frakcji (papier, szkło, metal i plastik, opakowania bio i odpady zmieszane), lecz do specjalnego kontenera. Kontener na śmieci po remoncie czy budowie konieczny jest z prawnego punktu widzenia, stanowi bowiem niezbędny element gospodarowania tego typu odpadami. Pojemnik odpłatnie wynająć można od firm zajmujących się wywozem tego typu nieczystości, np. gruz-alibaba.pl. Po zakończeniu prac budowlanych pojemnik z zawartością odbierany jest przez firmę i kierowany na odpowiednie wysypisko. Tam, w sortowni gruz jest oczyszczany, przetwarzany i przekazywany do dalszego wykorzystania, np. jako kruszywo budowlane pod budowę dróg.

Zdrowa przyroda na pierwszym miejscu

Istnieją jeszcze tak zwane odpady niebezpieczne. Ze względu na dbałość o środowisko naturalne, ale też zdrowie ludzi i zwierząt, prawidłowe gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi chroni przed skażeniem wód gruntowych i toksycznym wpływem niektórych substancji na ekosystem. Dobrym przykładem może być azbest, którego wykorzystanie jest dziś zabronione, a popularne niegdyś azbestowe pokrycia dachowe całkowicie znikają z użycia. Odbiór, przechowywanie i unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów musi być przeprowadzone jedynie przez osoby do tego uprawnione, posiadające kwalifikacje i zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem substancji toksycznych.

Segregując odpady komunalne stajemy się częścią systemu, który umożliwia efektywny recykling, a tym samym zmniejszamy ilość składowanych na wysypisku śmieci. Decydując się na wywóz śmieci po budowie czy remoncie w specjalnym kontenerze, nie tylko postępujemy zgodnie z prawem, ale też przyczyniamy się do przetworzenia gruzu na nowe materiały budowlane. Prawidłowe gospodarowanie opadami zyskuje aprobatę wśród ekologów i jest w dzisiejszym świecie absolutnie niezbędne.

Dodaj komentarz