Wiele zmian dla przedsiębiorców w 2019 roku


Ciekawe dla przedsiębiorców są też zapisy ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Zarząd sukcesyjny, czyli tymczasowy zarząd przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może być powołany za życia przedsiębiorcy lub do dwóch miesięcy od dnia śmierci. Zarządca sukcesyjny wpisany do CEiDG rozpoczyna pełnienie swojej funkcji od dnia śmierci przedsiębiorcy. Dzięki temu zachowana jest płynność działania przedsiębiorstwa, ciągłość realizowanych kontraktów oraz kontynuacja umów o pracę.

Dlaczego RODO wymaga ciągłego doskonalenia

Wojciech Wysocki z Blue Energy sp. z o.o. przedstawił aktualne informacje dotyczące RODO. Przypomniał o potrzebie aktualizacji rejestrów czynności przetwarzania oraz przestrzegał, aby przechowywać dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Wspomniał też, iż kontrole UODO w 2019 obejmować będą głównie sektor publiczny, a także sektor zdrowia, szkolnictwa i zatrudnienia (pracodawcy – monitoring).

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz