Uwaga, policjanci sprawdzą oznakowania posesji


Obowiązkiem właścicieli budynków, administratorów, dozorców lub użytkowników nieruchomości jest umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek taki wynika wprost z przepisu art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawa geodezyjnego i kartograficznego(tekst jedn.: Dz.U. 2015.520).

Uchylanie się od jego realizacji, ale także realizowanie go w niewłaściwy sposób – poprzez brak utrzymania takiej tabliczki w należytym stanie jest wykroczeniem, które zgodnie z przepisem art. 64 Kodeksu wykroczeń zagrożone jest karą grzywny do 250 złotych lub karą nagany.

Tej samej karze podlega również ten, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

źródło KM Policji w Poznaniu

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz