Poznań z Europejską Kartą Równości


Poznań ma być miastem jeszcze bardziej otwartym i tolerancyjnym. Pomoże w tym Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Rada miasta podjęła uchwałę upoważniającą prezydenta, by podjął działania zmierzające do przyjęcia dokumentu.

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym została opracowana przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR) w 2006 r. Jest rekomendowana przez Związek Miast Polskich, jako kompleksowe narzędzie służące realizowaniu zasady równości płci oraz niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne i społeczne, narodowość, język, wyznanie, stopień sprawności, wiek, orientację seksualną czy tożsamość płciową.

Przyjmując kartę, samorząd zobowiązuje się wykorzystać swoje kompetencje i wpływy do osiągnięcia większej równości w społeczeństwie. Poznań dołącza do grona ponad 1700 miast i regionów w Europie, dla których dokument stanowi podstawę do tworzenia systemowych polityk wsparcia dla różnorodnych grup i osób zagrożonych wykluczeniem.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz