Konwent starostów o kontraktowaniu usług medycznych z NFZ


Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego odbył się dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Spotkanie poświęcone było planom kontraktacji usług medycznych dla szpitali na 2014 rok, które będą miały zasadniczy wpływ na system finansowania usług medycznych, a tym samym na poziom opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim.

W wyniku dyskusji powstało stanowisko Konwentu, które wyraża głębokie zaniepokojenie planem finansowym Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2014. Plan ten nie uwzględnia wzrastających kosztów działalności leczniczej. Nie tylko nie został zwiększony adekwatnie do wzrostu kosztów, ale został wręcz obniżony w zakresie lecznictwa szpitalnego dla szpitali powiatowych.

Jednocześnie rosną wymagania ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania usług tj. konieczność wprowadzania kolejnych, drogich całodobowych ciągów dyżurowych (na oddziałach anestezjologicznych), obowiązek posiadania specjalistycznego i drogiego, a rzadko wykorzystywanego sprzętu, wzrost wymagań w zakresie personelu, przy malejących poziomach finansowania powodują, że nawet najlepiej zarządzane szpitale nie mogą się zbilansować generując straty finansowe. Wiele procedur jest niedoszacowanych, a zmniejszenie poziomu kontraktów na rok 2014 spowoduje pogłębienie trudnej sytuacji i utratę płynności finansowej szpitali.

Należy także zaznaczyć, że rosnące koszty ubezpieczeń OC, oraz planowane do wprowadzenia od stycznia 2014 r. ubezpieczenia od zdarzeń medycznych, pogarszają sytuację finansową szpitali.  Ogromne zaangażowanie samorządów powiatowych w modernizację, zakupy sprzętu medycznego, wyposażenia czy wkładu własnego przy pozyskiwaniu środków unijnych spowodowały znaczne trudności w realizowaniu (finansowaniu) innych zadań statutowych.

Wobec bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pacjentów Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego wyraża stanowczy protest przeciwko decyzjom podejmowanym przez WOW NFZ, a dotyczącym planowanych obniżek poziomu finansowego kontraktowania usług medycznych na 2014 r. i żąda przyjęcia takich stawek na przyszły rok, aby uwzględniały one realne potrzeby zapewniające prawidłowe funkcjonowanie szpitali powiatowych – to jest co najmniej o 5% wyższych niż w roku 2013.

Michał Dziedzic

Dodaj komentarz