Gmina Czerwonak zajęła 4 miejsce w kraju!


Gmina Czerwonak otrzyma dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Przesłany wniosek został oceniony pozytywnie pod względem merytorycznym i skierowany do negocjacji. Gmina Czerwonak zajęła 4 miejsce w kraju spośród 127 jednostek samorządu terytorialnego, które znalazły się na liście rankingowej.

W lipcu bieżącego roku wybrano partnera do przygotowania wniosku i wspólnej realizacji konkursu grantowego. Została nim Fundacja AKME z siedzibą w Bogucinie.

Głównym celem projektu będzie ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy Czerwonak usług indywidualnego transportu door-to-door. Na potrzeby świadczenia usług door-to-door przez gminę zakupiony zostanie pojazd, który zostanie wyposażony w niezbędne sprzęty ułatwiające przewóz osób z niepełnosprawnością tj. windę, dodatkowe poręcze, pochylnię, pasy, wózek inwalidzki, schodołaz itp. Na potrzeby ww. usługi zostanie zatrudniony kierowca oraz asystent kierowcy, którego zadaniem będzie pomoc kierowcy w bezpiecznym transporcie osób wymagających wsparcia. Ponadto na potrzeby obsługi door-to-ddor zostanie opracowana i uruchomiona aplikacja mobilna, której celem będzie rejestracja użytkowników, rezerwacja terminów podróży, składania skarg i uwag. Ww. aplikacja będzie dostosowana do osób z różnymi niepełnosprawnościami dot. wzroku i słuchu. Z usługi door-to-door będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 18 lat i mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność.

Usługa transportowa będzie świadczona na terenie gminy Czerwonak oraz na terenie Poznania i powiatu poznańskiego.

Planowany termin realizacji projektu: styczeń 2021 – wrzesień 2022.

W mijającym roku gmina Czerwonak podjęła się przeprowadzenia diagnozy osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Czerwonak: https://czerwonak.pl/mieszkaniec/pl/aktualnosci/podsumowanie_wynikow_diagnozy_sytuacji.html

Dodaj komentarz