FBSerwis podejmuje kroki prawne


Publiczne wypowiedzi wicedyrektor WIOŚ – Hanny Kończal – godzą w dobre imię i interesy konsorcjum spółek, które wygrały przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów zielonych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” cz. I,II,III,VI,IX i X, prowadzony przez Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. FBSerwis zdecydował o podjęciu kroków prawnych mających na celu obronę interesów konsorcjum – czytamy w piśmie przesłanym do redakcji „Naszego Głosu Poznańskiego”.

Od wyboru oferty konsorcjum FBSerwis odwołało się do Krajowej Izby Odwoławczej konsorcjum Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. Głównym argumentem był zarzut, jakoby baza transportowo-magazynowa wskazana w ofercie konsorcjum FBSerwis nie spełniała wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska ze stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Do swego odwołania Konsorcjum Remondis załączyło nieoficjalne pismo z dnia 26 września 2013 r. na papierze firmowym Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, podpisane przez Hannę Kończal – zastępcę Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Pismo to zostało skierowane do pełnomocnika Konsorcjum Remondis i zawierało stwierdzenia, iż baza FBSerwis nie spełnia wymagań Rozporządzenia. Co ważne – WIOŚ nie przeprowadził oficjalnej kontroli bazy FBSerwis przed dniem 26 września 2013 r.

W odpowiedzi konsorcjum FBSerwis odniosło się przed KIO do zarzutów konsorcjum Remondis, a także do posługiwania się przez nie nieoficjalnymi, wydanymi poza ramami postępowania kontrolnego i administracyjnego pismami WIOŚ, kwestionując w szczególności fakt kontroli bazy oraz legalności działań pracowników WIOŚ w sprawie bazy FBSerwis.

W ocenie FBSerwis działania Hanny Kończal są niezgodne z ustawą o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska.

W toku postępowania odwoławczego przed KIO konsorcjum Remondis przedstawiło kolejne pismo, również podpisane przez Hannę Kończal (na papierze firmowym WIOŚ, datowane na 15 października 2013 r.), które potwierdzało jej poprzednie stanowisko.

Jednocześnie Hanna Kończal od dnia 2 października (również 4 i 8 października) wielokrotnie wypowiadała się publicznie twierdząc, że baza FBSerwis nie spełnia warunków określonych
w Rozporządzeniu i nie może stanowić bazy transportowo-magazynowej.

Należy podkreślić, że p. Kończal wypowiadała się w sprawie bazy FBSerwis jeszcze przed przeprowadzeniem formalnej kontroli WIOŚ, nie znając dokładnie położenia tej bazy oraz infrastruktury, którą obejmuje (baza położona jest na terenie nieruchomości o łącznej powierzchni 9 ha i zajmuje niewielką jej część).

Publiczne negatywne wypowiedzi wicedyrektor WIOŚ w sposób oczywisty wpłynęły na postępowanie przed KIO. Wykorzystując autorytet WIOŚ p. Kończal ma swój udział
w tworzeniu nieżyczliwej konsorcjum FBSerwis atmosfery w Poznaniu.

Oficjalna kontrola bazy konsorcjum FBSerwis przez WIOŚ została przeprowadzona w dniach 21 października – 4 listopada 2013 r. Protokół pokontrolny – oficjalny dokument – nie zawiera stwierdzenia, iż baza nie spełnia wymagań Rozporządzenia. Mimo to p. Kończal w kontaktach
z mediami (6, 7, 12 i 13 listopada) wielokrotnie podkreślała, że oficjalna kontrola WIOŚ potwierdziła, iż baza FB Serwis nie spełnia wymagań przewidzianych dla bazy magazynowo-transportowej. Co więcej – jej niektóre wypowiedzi sugerowały zamawiającemu odrzucenie oferty zwycięskiego konsorcjum.

Po zakończeniu przez WIOŚ kontroli p. Kończal skierowała do zamawiającego pismo (nie załączając protokołu kontroli bazy), w którym stwierdziła, iż baza konsorcjum FBSerwis nie spełnia wymogów. W piśmie tym pojawiły się okoliczności, które zgodnie z protokołem pokontrolnym nie były przedmiotem kontroli WIOŚ.

Działania podejmowane przez p. Kończal uniemożliwiają konsorcjum FBSerwis skuteczną obronę swoich praw. O ile bowiem istnieją instrumenty natury prawnej pozwalające na zajęcie stanowiska wobec wniosków z kontroli WIOŚ zawartych w protokole pokontrolnym, o tyle konsorcjum FBSerwis nie ma możliwości odniesienia się do zarzutów p. Kończal sformułowanych w kierowanych do Zamawiającego poza procedurą kontrolną pismach. Działania p. Kończal w sposób niedopuszczalny wywierają nacisk na zamawiającego.

W związku z powyższym FBSerwis zdecydował o podjęciu kroków prawnych wobec Hanny Kończal mających na celu obronę interesów spółki.

 

 

Dodaj komentarz