Działka inwestycyjna w Mosinie na sprzedaż


Burmistrz Gminy Mosina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina położonej w strefie przemysłowej Mosiny w rejonie ul. Śremskiej – Gałczyńskiego. Nieruchomość stanowi ofertę inwestycyjną przeznaczoną pod tereny zabudowy produkcyjno – usługowej, dobrze skomunikowaną z centrum Mosiny i Poznaniem (nowy tunel pod torami w ciągu ul. Śremskiej). W okolicy istniejąca i powstająca zabudowa przemysłowo – magazynowa.

Obręb Nr działki

(oznaczenie użytku)

Łączna powierzchnia (m2) Nr Kw Cena wywoławcza netto (zł) Wadium

(zł)

 

 

Mosina

 

 

2767/10 (RV);

2767/12 (RV);

2767/14 (RV);

2767/16 (RVI,RV); 2767/18 (RVI,RV)

 

 

 

17.926

 

 

PO1M/00029407/3

 

 

1 943 000,00

 

 

194 300,00

Do wylicytowanej ceny doliczone zostanie 23% podatku VAT.

Zgodnie z uchwałą nr XXX/237/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy  Gałczyńskiego i ulicy Leśmiana w Mosinie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 3732) ww. nieruchomość przeznaczona jest w części pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem 5P/U oraz w części (fragment dz. 2767/18) pod tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZI, na części terenu (dz. 2767/10 i fragment dz. 2767/18) wyznaczono archeologiczna strefę ochrony konserwatorskiej.

Nieruchomość położona jest na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody w rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego ustanowionej rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 3556).

Opis nieruchomości:

Narożna, niezabudowana, niezagospodarowana nieruchomość o wymiarach 65m x 280m, teren płaski, nieogrodzony, o kształcie zbliżonym do trapezu. Prąd, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz gaz w ul. Gałczyńskiego.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie  Pl. 20 Października 1 – sala nr 110.

Termin wpłaty wadium do 15 marca 2018 r.

Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie, pokój nr 125, tel. 61 8109 576 oraz na stronie internetowej:  bip.mosina.pl. → mienie gminne → sprzedaż mienia gminnego  oraz www.mosina.pldla inwestora.

 

Dodaj komentarz